Публічна оферта

про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви)

 

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІМ», в мережі Інтернет:  https://dim.slavskaya.info/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІМ» (код ЄДРПОУ 41756670), в особі Голови Славської Маріель Станіславівни, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви) (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче:

 

Поняття, що вживаються в цьому Договорі:

Публічна оферта – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних та/або юридичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Благодійна пожертва (безповоротна фінансова допомога) – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для наступної передачі Бенефіціарам  для досягнення певних цілей, передбачених Статутом або програмами Організації, відповідно до Статуту Організації та цього Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.
  • Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.
  • Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

 

 1. 2. Акцепт
 • Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу: svidomemaybytne@ukr.net. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації.
 • Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;

– Без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Організації;

– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.2. Організація зобов’язана:

– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою;

– Надати інформацію Благодійнику щодо використаних Організацією грошових коштів, які надійшли від Благодійника як безповоротна фінансова допомога (благодійна пожертва).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА

4.1. Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;

– За письмовою заявою отримувати доступ до фінансових звітів Організації;

– Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 

 1. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

 

 1. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

6.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Організацією (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://dim.slavskaya.info/

 

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено чинним законодавством України.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1.Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

8.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.